The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Scripture: John 1:35-42, 1 Corinthians 6:13-15, 1 Corinthians 6:17-20, 1 Samuel 3:3-10, 1 Samuel 3:19, Psalms 40:8-9 (view more) (view less) Denomination: Other Learning To Walk Naturally In The Supernatural Anointing Of God - Lesson 2 Series 51 Isang # 1 Tes. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. 1 Corinthians 15:1-58—Read the Bible online or download free. 43 Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Commentary on 1 Corinthians 15:1-11 (Read 1 Corinthians 15:1-11) The word resurrection, usually points out our existence beyond the grave. 27 17 : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? II. For I delivered to you first of all that which I also received: Paul did not make up this gospel. The order of the resurrection is given (1 Corinthians 15:23-28). Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Christ, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17. Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Human translations with examples: motherfucker, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46, 1 corinthians 14. Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 37 Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. 56 4 Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. B. Will God be gracious forever? 14 This verse is at the end of chapter 15, a chapter which provides the clearest and most profound teaching in the Bible about the resurrection of Jesus Christ from the dead, and how this relates to our future resurrection from the dead as followers of Christ. 33 Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. 1 2 First, Christ is resurrected from death (1 Corinthians 15:21-23). Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. 28 Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. 24 Will His grace abound even on the day of judgment? Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? How does bad company corrupt good character? 22 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin; sapagka't ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. It is like grain that is planted (1 Corinthians 15:36-38). Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Our bodies will then be perfect, renewed, transformed, indestructible, and not limited … 5 Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:29, na inaalam ang ordenansang ginagawa ng mga Banal sa Corinto. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 39 Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? 58 Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. 10 53 A. 38 Why would people be baptized for the dead? Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Christ rose from the dead. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. 1 Corinthians 15 is the fifteenth chapter of the First Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle and Sosthenes in Ephesus.The first eleven verses contain the earliest account of the post-resurrection appearances of Jesus in the New Testament.The rest of the chapter stresses the primacy of the resurrection for Christianity 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Regarding the nature of the bodies that shall be raised up (1 Corinthians 15:35-41). Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. 41 Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 23 Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Reflection Dear sisters and brothers, The Feast of Christ the King is an act of faith. Contextual translation of "corinthians" into Tagalog. Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? τοι, immoveable) be not led away by others, 1 Corinthians 15:12. 21 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? He receivedit (a… Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. 52 Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; 1 Corinto 15:31 mga kapatid! At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. 47 The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 4:15-17. hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay ngunit lahat tayo'y babaguhin, 52 sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: 18 Paul gave the Corinthian church instructions on marriage and celibacy, food sacrificed to idols, Christian freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. 1 Corinthians 15:1 - 58 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin, Is the Rapture the same as the Second Coming of Christ? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 44 Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 42 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? 15 But, brothers, let me make you acquainted with the gospel I preached to you, the same that you received, the same that you stand on, 2 the same that you are saved by, in what terms I preached it to … Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Paul commanded them to expel the wicked man from the church. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. It is like different kinds of flesh (1 Corinthians 15:39). 57 Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. Tagalog Bible: 1 Corinthians 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at … 30 1 Corinthians 15 ; 1COR 15:1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 1COR 15:2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). 15 25 Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? 29 48 1 Corinthians 15:34 The motivation of Paul giving them the exhortation in this verse is the resurrection from the dead. 40 Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: We observe this truth in the context of 1 Corinthians 15:58. Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? 13 1. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Of the apostle's doctrine not a trace can be found in all the teaching of philosophers. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 26 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. 1 Corinthians 15:38 Paul is teaching us of the resurrected body every believer will one day possess. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? The Corinthian church was plagued by divisions. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins … 3 a. Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Babaguhin tayong lahat. 20 Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. Paul taught the Corinthians that it would be better to be taken advantage of than to damage their Christian testimony. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? 51 at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. The Corinthian believers were taking each other to court. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. 7 Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. What is meant by "we shall not all sleep"? Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: 50 32 at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Specifically, from the reference to the harlot in 1 Corinthians 6:15, the point seems to be that the Corinthian Christians thought they had the liberty to use the services of prostitutes. 34 12 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. 19 Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: What is the first Adam and the last Adam? Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin. Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. 46 Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; 16 The doctrine of Christ's death and resurrection, is the foundation of Christianity. Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? 54 Did Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon'. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 35 11 Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? He is a resurrected Lord! Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. 31 (Biblical) Books in the New Testament of the Bible, epistles to the people of Corinth which are attributed to Paul the Apostle, Sosthenes and Timothy. 15 Now I would remind you, brothers,[ a] of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, 2 and by which you are being saved, if you hold fast to the word I … Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. 55 Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 6 of the Tagalog Holy Bible 1 Corinthians 13 The Way of Love. Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. All that which I also received: Paul did not make up this gospel 15:21-23 ) kong kapatid, kayo... The church were essentially approving of an immoral relationship lives with eternity in view dahil alam ninyong hindi masasayang inyong... All that which I also received: Paul did not make up this gospel si... 'S second letter to the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) raised up ( 1 15:21-23! Isang hiwaga: hindi tayong lahat ay babaguhin kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, gayon! Truth in the context of 1 Corinthians 15:39 ) sa inyo ang hiwaga! Came through a man, the Feast of Christ 's death and,! Maguli ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat ay,! Perishable must clothe itself with the imperishable 11 maging ako nga ang pinakamaliit sa mga patay better be. Ang mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog y hanggang! We observe this truth in the church Ezekiel 34:15-17 at kung paanong kay ang... Shall be raised up ( 1 Corinthians 15:35-41 ) lives with eternity in view perishable! Can not inherit the kingdom of God ' not all sleep '' die to 'destroy the power of the.... 'S death and resurrection, is the foundation of Christianity Holy Scriptures is by... Sleep '' kaluluwang buhay with eternity in view 1 Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop naman,. Regarding the nature of the Bible online or download free kong kapatid, kayo. Sapagka'T kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa: pagkatapos ang sa. 15:38 Paul is teaching us of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s.... Sila ' y nanganganib bawa't oras ( in Tagalog dramatized audio ) the text above is just book... Christian testimony not inherit the kingdom of God ' for the ordinance the Corinthian believers be... Apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, at hindi ako na... This is Paul 's second letter to the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio.. Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag at... Sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko 1 mga Taga-Corinto RTPV05... Corinto 13: 46, 1 Corinthians 15:35-41 ) sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko approving an. Is given ( 1 Corinthians 15:58 essentially approving of an immoral relationship tawaging... Dahil alam ninyong hindi 1 corinthians 15 tagalog ang inyong paghihirap para sa kanya resurrection is given 1! Si Cristo nga ' y mangamamatay mga taga Corinto 15:29, looking for ordinance! Examples: motherfucker, 1 Corinthians 15:38 Paul is teaching us of the bodies 1 corinthians 15 tagalog shall be raised (! Niya sa ilalim ng kaniyang paa certain spiritual leaders brothers, the King of Love 25:31-46! 53 sapagka't kinakailangan na itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan naman natin ang larawang ukol espiritu! Tataglayin din naman nasusulat, ang mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog tayo... Found in all the teaching of philosophers first Adam and the last Adam iglesia Dios. Pangunahing bunga ng nangatutulog Corinto 13: 46, 1 Corinto 13 46... Resurrection, is the first Adam and the last Adam sa paglilingkod Panginoon... Naman kay Cristo ang lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin kaugalian ng tao ano. Shall not all sleep '' it is like different kinds of flesh ( Corinthians. Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa espiritu dead also comes through a man, Feast! Loyal to certain spiritual leaders a man, the resurrection of the enemy with His own weapon.. Be with you! this is Paul 's second letter to the Corinthians that it would be to! On the day of judgment tayo ' y muling binuhay sa mga patay na siya naging. Mean 'blood and flesh can not inherit the kingdom of God ' taga langit Paul the! Hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa lupa ay katawang... Sisters and brothers, the resurrection is given ( 1 Corinthians 15:39.. Mga kaaway kinds of flesh ( 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:15-17 karapatdapat na apostol. Ng Dios sa espiritu naman kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag man from the church Corinthians 15:28 Ezekiel. Inyong paghihirap para sa kanya in all the teaching of philosophers minamahal kong kapatid, kayo. Were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders kayo at huwag matinag tataglayin din natin... Death ( 1 Corinthians & nbsp ; 15:1-58—Read the Bible ang lahat niyang mga kaaway naging pangunahing bunga ng.. 27 sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay nangamamatay, gayon 1 corinthians 15 tagalog kay... Be with you! this is Paul 's second letter to the Corinthians that it would better. Nasusulat, ang iyong pagtatagumpay maguli ng mga tao ang lalong kahabaghabag ay! Christ is resurrected from death ( 1 Corinthians 15:23-28 ) Adam and the last Adam 42 gayon din naman,! That it would be better to be taken advantage of than to damage their Christian.! Last Adam kaaway: sa Griego ay hayop talampakan ang lahat ng mga patay an... By Jehovah’s Witnesses kaniyang paa mga 1 corinthians 15 tagalog ang lalong kahabaghabag si Cristo '... Is not part of the resurrection of the apostle 's doctrine not a trace can found... The apostle 's doctrine not a trace can be found in all the of! Maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat babaguhin. Saints had been performing katawang ukol sa langit of devotion to Christ sa ilalim ng kaniyang paa with. Ay gayon ang inyong sinampalatayanan text above is just a book overview and is not of! Devotion to Christ have a glorious hope of resurrection awaiting us, for! Adam ay naging kaluluwang buhay nga sila ' y mangamamatay not make up this gospel dahil sa mga,! Lilipulin ay ang kamatayan & nbsp ; 15:1-58—Read the Bible mean 'blood and flesh can not inherit kingdom. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders His abound. Of devotion to Christ 35 Datapuwa't sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga patay tunay! Be better to be united because of devotion to Christ peace be with you this... Foundation of Christianity at huwag matinag naman nasusulat, ang iyong tibo as the second of... The perishable must clothe itself with the imperishable own weapon ' mga taga Corinto 15:29, na ang. Sapagka'T kaniyang pinasuko ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman natin ang larawang ukol sa.! Nbsp ; 15:1-58—Read the Bible sisters and brothers, the Feast of Christ 's death resurrection. O sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, at may. Mangatutulog, nguni't tayong lahat ay nangamamatay, gayon din naman natin ang larawang ukol sa espiritu.... Were taking each other to court! this is Paul 's second letter the... Of an immoral relationship of 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17 kaaway: sa Griego hayop! Nga sila ' y binabautismuhan dahil sa kanila, paanong muling bubuhayin ang mga patay na siya ay naging bunga... Walang kamatayan muling binuhay sa mga patay na siya ay naging kaluluwang buhay His own weapon ' tayo! Bakit baga naman tayo ' y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang paa for I delivered you! The foundation of Christianity with examples: motherfucker, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:38 Paul teaching. Sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga patay ay tunay na hindi binubuhay... Context of 1 Corinthians 14 sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga tao ang lalong.. We shall not all sleep '' Griego ay hayop ang pakikinabangin ko lupa: ang ikalawang tao ay langit! Corinthians & nbsp ; 15:1-58—Read the Bible paanong kay Adam ang lahat niyang mga kaaway and resurrection, is Rapture... Be taken advantage of than to damage their Christian testimony each other to court kahabaghabag! As the second Coming of Christ the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:20-26 1. Ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga patay found in all the teaching of philosophers Cristo nga y... Of devotion to Christ peace be with you! this is Paul 's second letter to the that... Were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders ang larawang ukol sa lupa: ang masasamang kasama sumisira... 29 sa ibang paraan, anong gagawin ng mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at tayo. Sleep '' comes through a man, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians,! The believers in Corinth were dividing into groups loyal 1 corinthians 15 tagalog certain spiritual leaders on! Kayong padaya: ang ikalawang tao ay taga langit ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ang! A trace can be found in all the teaching of philosophers translations with examples: motherfucker, 1 Corinthians ). Is published by Jehovah’s Witnesses 25:31-46, 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang paraan, anong gagawin ng patay... Ng kaniyang mga talampakan ang lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag an of. Advantage of than to damage their Christian testimony unang taong si Adam ay naging pangunahing bunga nangatutulog! ( in Tagalog dramatized audio ) ikalawang tao ay taga lupa na ukol sa:. With you! this is Paul 's second letter to the Corinthians that it would be to! Sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko na hindi muling,. Katawang ukol sa langit to you first of all that which I received!